Agenda ALV 15 september 2020

1.Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen ALV 2019
5. Jaarverslag 2019
6. Financieel jaarverslag / begroting 2020
7. Verslag en benoeming kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
9. Visuitzet
10.Spoorput / visrechten gemeentewater)
11.Wedstrijdparcours (vissteigers)
12.Activiteiten 2020/2021
13.Rondvraag en sluiting