Karperpas HSV Heerenveen

KARPERpas:

Onderdeel A: Vergunning voor het vissen met drie hengels

Met de herziene Visserijwet die sinds begin 2007 van toepassing is, mag iedere visrechthebbende zelf bepalen of er in haar wateren al dan niet met meer dan twee hengels mag worden gevist. Een hengelsportvereniging hoeft daarvoor niet naar het Ministerie van LNV om een ontheffing aan te vragen en kan volstaan met het verlenen van toestemming door uitgave van een aparte vergunning voor een derde hengel.

De Karperpas van de hengelsportvereniging (HSV) Heerenveen e.o. is een schriftelijke toestemming voor het vissen met drie hengels en zal gelden voor de wateren waar HSV Heerenveen e.o. visrechthebbende is en waar het praktisch mogelijk is om met drie hengels te vissen, te weten:
1. Mercuriusvijver (vijver op Industriegebied De Kavels);
2. wateren in woonwijk De Heide;
3. recreatieplas De Heide.

Voorwaarden en bepalingen:

Voorwaarden:

Voor het vissen met 3 hengels dient men altijd de Karperpas, de Toelichting Karperpas en een geldige VISpas met geregistreerde hologramsticker van HSV Heerenveen bij zich te hebben.
De KARPERpas,onderdeel A, is uitsluitend te gebruiken op de volgende wateren:

1) Mercuriusvijver (vijver op Industriegebied De Kavels parallel aan de snelweg A32 )
2) wateren in woonwijk De Heide Heerenveen
3) recreatieplas De Heide Heerenveen
• Voor deze wateren gelden de algemene voorwaarden dan wel de bijzondere voorwaarden voor het werkgebied van de Sportvisserij Fryslan uit de Lijst van Viswateren 2018-2019-2020 en aanvullingen (mag ook digitaal), uiteraard is de daar gestelde voorwaarde voor het vissen met maximaal 2 hengels NIET van toepassing.
• De afstand tussen de twee buitenste hengels mag ten hoogste 5 meter bedragen.

Onderdeel B: Nachtvissen/ ‘kamperen”

Per 1 oktober 2012 mag men in bijna geheel Nederland het hele jaar nachtvissen. Sinds de intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie is openbaar kamperen verboden. De gemeenten heeft zaken waarin deze wet voorzag zelf geregeld in hun APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). Hierin is geregeld onder welke voorwaarden er waar door leden van HSV Heerenveen e.o. “genachtvist” kan worden,

Betreffende de APV van de Gemeente Heerenveen

Volgens de APV van de gemeente Heerenveen geldt er een openbaar kampeerverbod. Echter, de gemeente staat het plaatsen van eenvoudige kampeermiddelen toe onder de navolgende voorwaarden (artikel 5.8.3 van de APV van de gemeente Heerenveen):

• Het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen is alleen toegestaan voor leden van de Hengelsportvereniging Heerenveen. Indien de hengelsportvereniging voor het nachtvissen een speciale toestemming verplicht stelt dan geldt de ontheffing alleen als de visser in bezit is van de reguliere Vispas in combinatie met deze speciale toestemming, anders is de Vispas toereikend.
• Het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige kampeermiddelen mag alleen door diegene die op dat moment ook daadwerkelijk vist met één of meer hengels.
• Het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige kampeermiddelen mag alleen langs de volgende wateren:
-Recreatiegebied de Heidemeer,
-De Tjonger,
-Het Heerenveenskanaal (vanaf Jousterbrug richting noorden),
-Heerensloot,
-Van Engelenvaart, vanaf Rottumerbrug tot aan kruising Tjonger (zuidelijke richting),
-Hooivaart (vanaf Heerensloot tot gemeentegrens) en
-de Mercuriusvijver (langs de A32).

• Per persoon mag maximaal 1 eenvoudig kampeermiddel worden geplaatst op geplaatst worden gehouden
• Het is de sportvisser verboden overmatig alcohol te gebruiken, geluidoverlast te veroorzaken, muziek te maken of af te spelen en open vuur te stoken.
• Afval moet in het eenvoudige kampeermiddel worden bewaard en moet bij het verlaten van de visplek worden meegenomen.

Men is verplicht de Karperpas , de Toelichting Karperpas , de VISpas HSV Heerenveen met geregistreerde hologramsticker en de bijbehorende Lijst van Viswateren 2018-2019-2020 ( mag ook digitaal) en aanvullingen direct ter inzage af te geven aan bevoegde controleurs van de hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of wettelijk bevoegde opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen dienen directe te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de Karperpas, de Toelichting Karperpas, de VISpas en de bijbehorende Lijst van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld bij de secretaris van de vereniging of bij de federatie in te leveren, onder opgave van de reden van inname.

Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn/haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federatie, de hengelsportvereniging HSV Heerenveen e.o. en/of de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De Karperpas is strikt persoonlijk en uitsluitend geldig in combinatie met deze Toelichting Karperpas , de geregistreerde hologramzegel en de VISpas van HSV Heerenveen, doch blijft eigendom van de Hengelsportvereniging Heerenveen e.o

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om het allemaal rond te krijgen dus wees zuinig op de mogelijkheden die er nu zijn dankzij de KARPERpas!

AANWIJZINGSBESLUIT KAMPEERPLAATSEN GEMEENTE HEERENVEEN

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

Overwegende:

dat het op grond van artikel 4.18 Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen verboden is om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd of waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan ten behoeve van kleinschalig kamperen is afgegeven;

dat dit verbod op grond van artikel 4:19 niet van toepassing is op door het college aangewezen plaatsen, waarbij het college nadere regels kan stellen ter bescherming van de belangen genoemd in artikel 4:18, vierde lid, onder a en b;

dat het aanbeveling verdient om kampeerplaatsen buiten kampeerterreinen in de gemeente Heerenveen te reguleren en hiervoor plaatsen aan te wijzen;

gelet op het bepaalde in artikel 4.19 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen;

 

 

B E S L U I T :

Vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit kampeerplaatsen.

 

Artikel 1           Begripsomschrijvingen

 • eenvoudig kampeermiddel: een paraplu, al dan niet voorzien van daarbij horende flappen of een kleine tent;
 • hengel: het vistuig bestaande uit een hengel -al dan niet voorzien van een opwindmechanisme- een lijn of snoer -al dan niet voorzien van één of meer dobbers- en ten hoogste 3 haken;

vissen: het in het water brengen, hebben of ophalen van één of meer hengels

 

Artikel 3           Kampeerplaatsen voor hengelsport

 1. De volgende locaties worden aangewezen als plaatsen waar gekampeerd mag worden voor de hengelsport:
 • Recreatiegebied de Heidemeer;
 • Langs de Tjonger;
 • Langs het Nieuwe Heerenveense Kanaal, vanaf Jousterbrug richting noorden;
 • Langs de Heerensloot;
 • Langs de Van Engelenvaart, vanaf Rottumerbrug tot aan kruising Tjonger (zuidelijke richting);
 • Langs de Hooivaart, vanaf Heerensloot tot gemeentegrens;
 • Mercuriusvijver (langs de A32).
 1. het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige kampeermiddelen is alleen toegestaan binnen een afstand van 10 meter van het water waarin wordt gevist en op minimaal 250 meter van bewoning.
 2. in afwijking van lid 2 geldt voor het recreatiegebied de Heidemeer dat het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige kampeermiddelen alleen is toegestaan binnen een afstand van 10 meter van het water waarin wordt gevist en aan de oevers die gemarkeerd zijn op onderstaande kaart.

 

 DeHeide_nachtviszone

Kaartje_stekverdeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieptekaart gemaakt door Sportvisserij NL (2015) – stekverdeling KARPER24uurs

LET OP ! De Karperpas is alleen geldig in combinatie met VISpas HSV Heerenveen en omstreken.